Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) wordt regelmatig gevraagd haar zienswijze te geven over zonnevelden en windparken. Wij hebben gekeken naar de impact op natuur en landschap. 

In Lingewaard zijn diverse initiatieven gestart voor de aanleg van windmolens. Deze worden nu elk afzonderlijk in procedure gebracht. Dat is o.i. onwenselijk. Voor een goede landschappelijke inpassing en voor de leefomgeving (draagvlak) is het belangrijk om de locaties in gezamenlijkheid te beschouwen. SLN is niet tegen zonnevelden of windparken. Ze bieden een schone en duurzame manier om elektriciteit op te wekken. Maar het heeft wel impact op ons landschap en daar hebben we in Nederland moeite mee. 

SLN heeft de gemeente gevraagd om, voorafgaande aan het in behandeling nemen van aanvragen voor zonnevelden en windparken, gemeentelijk beleid vast te stellen voor grootschalige zonnevelden en windparken. SLN vraagt om geen aanleg toe te staan in natuurgebieden en bij de zoektocht naar locaties te kijken, waar een toegevoegde waarde geleverd kan worden voor o.a. biodiversiteit en voedselproductie. Met een goede landschappelijke inpassing, de juiste mix aan plantensoorten kan een goede leefomgeving worden gecreëerd voor planten, bijen en andere insecten. Door de randzone in te richten met natuurlijke elementen kunnen vogels en insecten profiteren en kijkt de omgeving niet tegen een hekwerk en panelen aan.

De brief aan de gemeente vind u hier.